Vedtægter

Vedtægter for ISAAC-Danmarkvedtægter

§ 1.

ISAAC-Danmark er tilsluttet International Society for Augmentative and Alternative

Communication – kaldet ISAAC – der er et internationalt, ikke-statsligt selskab, som på global basis søger at fremme udviklingen for kommunikationshandicappede personer.

Stk. 2
ISAAC-Danmark er repræsenteret i ISAAC’s Council med 2 medlemmer: formanden samt den af bestyrelsen udpegede kontaktperson, jf. §7, stk. 4.

Stk. 3
ISAAC-Danmark repræsenterer ISAAC i Danmark og er forpligtet til at bidrage til selskabets fælles udgifter gennem erlæggelse af medlemskontingent.

§ 2.

Formål
ISAAC-Danmarks formål er at støtte ISAAC’s bestræbelser for at fremme udviklingen for kommunikationshandicappede inden for området alternativ og supplerende kommunikation, herunder virke for at fremme udbudet og spredningen af informationer vedrørende dette tværfagli-ge område.

Stk. 2
ISAAC-Danmarks mål søges opnået gennem formidling af oplysninger på internationalt plan om udviklingen i Danmark og gennem formidling af oplysninger om den internationale udvikling til brug for danske forhold.

§3.

Medlemskab
Som medlemmer kan optages offentlige organisationer, private/offentlige institutioner og foreninger samt enkeltpersoner, der har indsigt i eller interesse for at fremme udviklingen for kommunikationshandicappede.

Stk. 2
Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3
Medlemskabet bortfalder ved udmeldelse eller ved kontingentrestance i et år.

Stk. 4
Afslag på optagelse af ansøger i ISAAC-Danmark skal forelægges på generalforsamlingen.

Stk. 5
Hvis et medlem handler i strid med foreningens formål eller interesser, kan en generalforsamling beslutte ekskludering af medlemmet.

§ 4.

Generalforsamling.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvår.

Stk. 3
Generalforsamling indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 4
Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamling.

Stk. 5
Hvert medlemsnummer har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret.

Stk. 6
Alle sager på generalforsamling afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan foretages, når 75% af de fremmødte kræver det. Ved personvalg kan dog ét medlem kræve skriftlig afstemning.

Stk. 7
Der udarbejdes et beslutningsreferat over det på generalforsamlingen vedtagne.

§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt forslag herom med forslag til dagsorden. Generalforsamlingen skal fastsættes til senest 6 uger efter, at ønsket om en ekstraordinær generalforsamling er fremsendt.

§ 6.

Fast dagsorden for ordinær generalforsamling.

1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til et stemmeoptællingsudvalg.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af budget, herunder medlemskontingent.

6. Valg af bestyrelse, herunder af formand, sekretær og kasserer.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

§ 7.

Bestyrelse.

Bestyrelsen varetager foreningens formål og interesser. Den består af 8 personer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2
På år med lige årstal vælges formanden, sekretæren og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges kassereren og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af uenighed afgøres det ved lodtrækning, hvem af de menige bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå ved den første ordinære generalforsamling efter foreningens stiftende generalforsamling.

Stk. 3
Medlemmerne vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Stk. 4
Bestyrelsen skal af sin midte udpege kontaktpersonerne til ISAAC, jvf. §1,stk. 2.

Stk. 5
Bestyrelsen træffer sin beslutning ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8.

Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden eller 2 af bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 9.

Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Budget år forlænges med 1. kvartal i efterfølgende år.

Stk. 2
Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år, dog således at der er en revisor på valg hvert år.

Stk. 3

Medlemskontingent opkræves af kassereren.

§ 10.

Kontingent.
Kontingentets størrelse for organisationer og for enkelte medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 11.

Hæftelse.
ISAAC-Danmarks medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene ISAAC-Danmark hæfter med sin respektive formue.

§ 12.

Vedtægtsændringer.
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for det. Hvis det nødvendige flertal er til stede, skal vedtægtsændringen godkendes på den efterfølgende ordinære generalforsamling ved simpelt flertal.

§13.

Ophævelse af foreningen.
Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling går ind for det ved skriftlig afstemning. Hvis det nødvendige flertal er til stede, skal ophævelse af foreningen godkendes på en efterfølgende generalforsamling ved simpelt flertal. Denne sidste generalforsamling afgør desuden, hvad eventuelle aktiver skal bruges til.

Denne vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. november 1989 og revideret på generalforsamlinger den 24. april 1992, 9. marts 1998, 7.marts 2005 og 20. marts 2006 og 22. marts 2010.