Rettigheder

Dokumenter og links til konventioner, rapporter, politiske tiltag, høringssvar etc., som har betydning for rettighedsarbejdet.


Socialstyrelsen har lavet en grafisk oversigt over målgrupper på handicapområdet i forhold til 4 enheder:

  • CHPS – Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
  • VISO – Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation
  • NatKo – National Koordination
  • KaS – Koordinering af Specialrådgivning under VISO

Grafisk oversigt over målgrupper 


A literacy Bill of Rights 

ALLE, uanset typen af funktionsnedsættelse, har ret til ”literacy” (at udvikle læse/skrive-færdigheder, have adgang til tekster og undervisning, mv). Rettighedsdokumentet er udviklet af Yoder, Erickson og Koppenhaver, Center for Literacy and Disability, North Carolina, USA. literacy-bill-of-rights


Hvorfor var det vigtigt at få ændret oversættelsen af FN s Handicapkonvention?

Læs artiklen af Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt (udgivet i Specialpædagogik) her, om hvorfor det var væsentligt at få ændret oversættelsen. Arikel: Oversættelsesfejl, bedre sent end aldrig


Lige rettigheder til kommunikation

Rettighed til kommunikationISAAC Danmark arbejder på at fremme kommunikationsrettigheder for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation (ASK). Vi holder øje med, hvad der sker politisk og giver vores mening til kende, når vi kan. Fx gennem høringssvar til myndigheder. Kontakt til politikere, myndighedspersoner og særlige videnshavere. Medvirken i faglige netværk og arbejdsgrupper samt nationale og internationale temadage/konferencer. Der findes uendelig mange muligheder for ASK, som kan fremme det enkelte menneske ytringsfrihed, adgang til information, med- og selvbestemmelse, sociale netværker, aktivitet og deltagelse. At finde og støtte op om egnede løsninger til den enkelte kræver, viden og prioritering i fagmiljøer, netværk og myndigheder omkring personen.

ISAAC mener, at Danmark endnu ikke har ikke love og standarder, der kan sikre den enkeltes rettigheder godt nok. Der er endnu lang vej før alle får den fornødne adgang, oplæring og støtte til brug af lav- som højteknologiske kommunikationsmuligheder i aktuelt liv og gennem de overgange livet byder på.

ISAAC har udgivet en plakat med Rettigheder til at kommunikere. Plakaten kan ses her, og den kan købes ved henvendelse til kassereren på kasserer@isaac.dk.


FN´s handicapkonvention

FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Den er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. I juli 2009 ratificerede Danmark konventionen. Danmark skal herefter sikre, at personer med handicap kan de nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver.

Konventionen findes hos Det Centrale Handicapråd.

I Handicapkonventionen er artiklerne 1, 2, 4, 9, 21 og 24 særlig vigtige i forhold til rettigheden til kommunikation. En nyoversat udgave af Handicapkonventionen blev offentliggjort af Udenrigsministeriet i Lovtidende C d. 15. november 2017.

 I nyoversættelsen er den engelske betegnelse ”augmentative and alternative communication” korrekt oversat til dansk til ”supplerende og alternativ kommunikation”.


Institut for menneskerettigheder overvåger

Institut for Menneskerettigheder menneskeret.dk/handicap er udpeget af folketinget til at fremme og overvåge gennemførsel af FN’s Handicapkonvention i Danmark. Instituttet har lavet denne hjemmeside, hvor borgere i Danmark kan få viden om konventionen.

Læs bl.a. om hvad Danmark skal gøre bedre for at leve op til FN’s Handicapkonvention. Find forskellige alternative udgaver af konventionen, der gør det muligt for alle at få kendskab til konventionen.


Lovfæstede ASK-rettigheder i Norge

I Norge er man nået et vigtigt skridt længere i rettighedsarbejdet. Stortinget vedtog i 2012 et lovforslag om ændringer i Opplæringsloven og Privatskoleloven vedrørende adgang til ASK, for personer som helt eller delvist mmeld-st-18-laering-og-fellesskap-picsangler funktionel tale. Disse lovændringer trådte i kraft 1. august 2012. De har betydet, at elever med behov for ASK siden skoleåret 2012/2013 har kunnet starte med styrkede rammer som præciserer retten til oplæring i og med ASK. Præcisering af rettighederne for elever med behov for ASK er nedskrevet i tre nye paragraffer i Opplæringsloven og Privatskoleloven: Læs dem her: FN´s Handicapkonvention har været vigtig for rettighedsarbejdet i Norge. Derudover blev Meld. St. 18 “Læring og Fellesskap” (2010-2011) fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement blev en åbning for, at lovforslaget om rettigheder til oplæring i ASK, blev behandlet og vedtaget i Stortinget. Læs hele MELD her. Det er på siderne 64 og 83-85 at ASK er omtalt. Dette er god inspiration til det danske rettighedsarbejde. Læs mere på www.isaac.no/rettigheter/