Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ISAAC Danmarks generalforsamling 2023.

Mandag den 27. marts 2023 kl. 12:00 på Vingstedcentret

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til et stemmeoptællingsudvalg.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab for 2022.
  4. Indkomne forslag.  
  5. Fastlæggelse af budget 2023, herunder medlemskontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne skal forslag være sekretæren (Tanja Christiansen) i hænde senest 4 uger før general­forsamlingen.

På valg er:

Kasserer:

Gert Krabsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Anna Voss

Jeppe Forchhammer

Vibe Lund Jensen

Suppleanter:

Anne Lise Ettrup Laursen

Helene Leismann

Revisor:

Lars Søndergaard-Nielsen