Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ISAAC Danmarks generalforsamling 2021

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 15:00
Generalforsamlingen 2021 afholdes online.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til et stemmeoptællingsudvalg.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab for 2020.
  4. Indkomne forslag.  Forslag skal være sekretæren Margit Grønkjær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen..
  5. Fastlæggelse af budget 2020, herunder medlemskontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

På valg er:

      Kasserer: 

Gert Krabsen

      Bestyrelsesmedlemmer:

Anna Voss, Jeppe Forchhammer, Vibe Lund Jensen

      Suppleanter:

Anne-Lise Ettrup Laursen, Helene Leismann

      Revisor:

Lars V. Søndergaard-Nielsen,


Generalforsamlingen er åben for både medlemmer og ikke-medlemmer, men af hensyn til den tekniske afvikling skal man tilmelde sig på forhånd via www.isaac.dk/tilmelding.

Yderligere oplysninger, materialer m.v. findes på http://www.isaac.dk/generalforsamling/